top of page
Search
  • Writer's pictureAndrea Košiarová

Rozšírená mapa psychiky - perinatálna a transpersonálna sféra

Updated: May 25, 2022

Pri práci s dychom a pri meditácii sa učíme orientácii vo vnútornom priestore, objavujeme neprebádané oblasti našej psychiky. Často po hlbšej práci pozorujeme ako sa mení naše prežívanie a stav vedomia. Orientovať sa v nových oblastiach vnútorného sveta a byť v kontakte s obsahmi vynárajúcimi sa z nášho podvedomia môže byť výzva pre nejedného meditujúceho. Oporným bodom nám pri takomto objavovaní je mapa, ktorá nám ukáže kde sa na ceste približne nachádzame. Tradičná a akademická psychiatria a psychológia používajú model ľudskej psychiky, ktorý je obmedzený na postnatálnu biografiu a Freudove individuálne nevedomie. Podľa Freuda začína naša psychologická história až po narodení. Ako fungujeme je teda podľa tohto modelu podmienené našou individuálnou postnatálnou históriou a medziľudskými vzťahmi. Individuálne nevedomie je podľa tohto prístupu taktiež odvodené z našej histórie, sú to obsahy, ktoré sme zabudli, neprijali alebo vytesnili. Pri práci s holotropnými stavmi vedomia sa tento model javí ako naprosto neadekvátny. Po opakovaných zážitkoch a ponoroch do hlbín duše prišiel Stanislav Grof s novou rozšírenou kartografiou, ktorá zahŕňa okrem už zmienenej postnatálnej biografie aj dve ďalšie veľké domény.

Prvú z nich môžeme nazvať pojmom perinatálna, pretože je úzko spojená s obdobím biologického pôrodu. Táto oblasť je vyplnená spomienkami, ktoré jednotlivec prežíval ešte ako plod počas jednotlivých fázi pôrodného procesu a okolo neho. Tieto prežitky zahŕňajú emócie a telesné vnemy. Spomínané spomienky vytvárajú štyri dynamické prežitkové vzorce, ktoré nazývame bazálne perinatálne matrice (BPM I-IV). BPM I je tvorená spomienkami z obdobia pred pôrodom. BPM II súvisí s prvou fázou pôrodnou, kedy dochádza k deložným sťahom, ale deložné hrdlo (cervix) ešte nieje otvorené. BPM III odráža zápas o narodenie, ktorý jedinec zažíva po otvorení cervixu a BPM IV obsahuje spomienky na samotný proces pôrodu, príchod jedinca na svet. Obsah týchto matríc sa neobmedzuje iba na spomienky plodu, ale každá z nich predstavuje bránu do oblastí historického a archetipálneho kolektívneho nevedomia.

Ďalšou oblasťou rozšírenej mapy je oblasť transpersonálna, v ktorej vedomie prekonáva hranicu ega a tela i bežné obmedzenia lineárneho času a trojdimenzionálneho priestoru. Môže to viesť k zážitkovým stotožneniam sa s inými ľuďmi, skupinami ľudí, inými formami života alebo dokonca s prvkami anorganického sveta. Významnou kategóriou transpersonálnych zážitkov, kedy sa dostávame do oblasti kolektívneho nevedomia, je kategória archetypálna. V tejto dimenzii sa môžeme stretnúť s mytologickými postavami, témami a krajinami všetkých možných kultúr a vekov, vrátane tých, o ktorých sme doteraz nemali žiadnu intelektuálnu znalosť. Individuálne vedomie môže prísť až k najvzdialenejším hraniciam, kedy dochádza k stotožneniu sa s Univerzálnou Mysľou, Kozmickým Vedomím či tvorivým princípom vesmíru.


20 views0 comments

Comments


bottom of page