top of page
Search
 • Writer's pictureAndrea Košiarová

Pohľad jogovej tradície na prácu s dychom - pranajáma

Updated: May 25, 2022

Termín prána sa týka životnej sily, energie. Podľa filozofie jogy predstavuje dych iba prostriedok, ktorý pránu prenáša, táto je nositeľkou života. Prána býva charakterizovaná aj ako bioplazmická energia, ktorá sa spája s dychom, existuje však aj mimo neho.


Prvé záznamy o význame dychu môžeme pozorovať na nástenných maľbách jaskýň. Neskôr u Hebrejcov, ktorí popísali ako Stvoriteľ dychom života premenil prach na živú bytosť. Starovekí Egypťania vnímali dych ako nositeľa životnej sily. Neskôr tieto egyptské sprirituálne predstavy o dychu prevzali koptskí kresťania. Súvis dychu s duševnými rozmermi bytia môžeme teda nájsť v blízkovýchodnom, gréckom i rímskom svete. Pomenovanie dychu a duše súvisia, prepojenia môžeme nájsť aj v západnej tradícii. Grécke psyché – duša, má rovnaký základ ako sloveso psychein - dýchať. Latinčina, jazyk starovekého Ríma, používala feminínum anima – Duch vnútri, ktorého koreň je rovnaký ako koreň slova animus – vietor. Slovo spirit – duša, bolo prebraté do angličtiny z latinského spiritus znamenajúce dýchajúcu dušu, odvahu alebo životnú energiu.

Dychové cvičenia boli súčasťou zdravovedy celé tisícročia a ich súvis s psychickým stavom človeka je taktiež známy z dôb dávnej minulosti. Najjasnejšiu spojitosť dychu ako súčasti liečebných systémov nachádzame v rozsiahlo rozpracovaných dychových technikách Číny a Indie. Používanie dychu k podpore mentálneho a fyzického zdravia teda nieje ničím novým.

Pranajáma je prepracovaná veda o dychu a dýchaní, nie je to teda jedna technika, ale mnoho rozmanitých variácií dychových cvičení. Techniky sa v jednoduchosti zakladajú sa na uvedomelom nádychu a výdychu, v rozvinutej praxi aj v zadržaní dychu. Príjemné na jogových dychových technikách je, že po krátkom návode a praxi môžeme sami vedome ovládať vlastný dych a tým aj kvalitu nášho vedomia. Do bežného života nám práca s dychomnapomáha k väčšiemu pokoju a stabilite aj v náročnejších momentoch,lepšiu sústredenosťa jasnú víziu možností a rôznych perspektív, budujeme a udržiavame si psychickú pohodu.


Pre lepšie uchopenie pranajámy je dobré poznať jej zaradenie v rámci 8 základných stupňov jogy v základnomfilozofickom texteo joge,v Patandžaliho Jogasútrach, z 2.st. pred n.l.

Patandžaliho 8 stupňov jogy:

 1. jama - všeobecné etické princípy a kontrola: ahimsa – neubližovanie, satja – pravdivosť, asteja – nekradnutie, brahmačarja – sexuálna zdržanlivosť, aparigraha - nehromadenie

 2. nijama - pravidlá osobnej morálky: sauča – čistota mysle a tela, santóša – spokojnosť, tapas – sebadisciplína, svadhjaja - sebapoznanie, išvara pranidhana – stotožnenie sa so svojou podstatou a nasledovanie svojho vnútorného hlasu (nadja)

 3. ásany - jogové polohy

 4. pranajáma - práca s pránou cez dych (jogové dýchacie techniky)

 5. pratjahara - ovládnutie zmyslov

 6. dharana - koncentrácia mysle

 7. dhjana - meditácia

 8. samadhi - splynutie s nekonečnom, osvietenie

Podstata práce s dychom pomocou dychových techník spočíva v návrate a nastavení sa na prirodzené plynulé relaxované dýchanie bez zádrží, ktoré je typické pre dojčatá a malé deti, pred vytvorením emocionálnych schém a vzorcov správania ako úzkosť, strach, hnev, depresia atď., ktoré negatívne ovplyvňujú plynulosť toku dychu do pľúc. Nevedomé vzorce sťahujúce svaly, vrátane svalov trupu a hrudného koša, prispievajú k obmedzeniu pohybu a tým k obmedzeniu dychu. Väčšina dychových cvičení má za úlohu upokojenie dychu, vyrovnanie, zjemnenie, podporenie jeho plynulosti.


Pre zvýšenie účinnosti jogových dychových techník sa odporúča pri cvičení dodržiavať určité podmienky. Cvičenie pranajámy by sa malo vykonávať:

 • na prázdny žalúdok,

 • v pozícii v sede s rovnou chrbticou,

 • s uvoľnenými svalmi na tvári,

 • na mieste, ktoré je podľa možností čisté, tiché, s prísunom čerstvého vzduchu, bez rozptyľovania,

 • po prečistení nosových dutín a

 • po uvoľnení telesných stuhnutí natiahnutím tela, či po cvičení.


Predpokladom na dosiahnutie čo najlepšieho efektu pri všetkých dychových cvičeniach je pozornosť sústredená na dych. Túto bdelú pozornosť zameranú na dych si môžeme nacvičiť pri pozorovní prirodzeného nádychu a výdychu bez akýkoľvek zmien a zásahov do dýchania.8 views0 comments

Comments


bottom of page