top of page

pi 23. 9.

|

Polianka

Self-expression through the music and the movement-Womens retreat /Sebavyjadrenie cez hudbu a pohyb- Pobyt pre ženy

Tanec a oslobodzujúca sila spevu a bubnovania (Dance with the liberating power of singing and drumming)

Tickets are not on sale
See other events
Self-expression through the music and the movement-Womens retreat /Sebavyjadrenie cez hudbu a pohyb- Pobyt pre ženy
Self-expression through the music and the movement-Womens retreat /Sebavyjadrenie cez hudbu a pohyb- Pobyt pre ženy

Čas a miesto

23. 9. 2022, 17:00 – 25. 9. 2022, 14:00

Polianka, Horná Polianka, 907 01 Polianka, Slovakia

O podujatí

-english description below- ----------------------------------------------

Srdečne  ťa pozývame na ženský retreat, kde sa budeme spájať s feminínnou  múdrosťou použitím nástrojov stelesňujúceho pohybu a hudby. Ponoríme sa  do priestoru skúmania našej ženskej podstaty a prirodzene budeme  smerovať k zdravému vyjadreniu tejto sily cez seba. Vyjadrenie vnútornej  pravdy inšpiruje a lieči nás i okolie. Učíme sa zároveň vytvárať  zmysluplné vzťahy a láskavé hlboké prepojenia so svetom naokolo.  Spoločná sila žien vytvára priestor a cestu k oslobodzujúcej magickej  sile spojenia sa so sebou.

Cez  cvičenia sa naučíme ako byť so svojimi vnútornými procesmi cez prijatie  seba a druhých. Tento pobyt ti priblíži podstatu vlastných duševných  zranení, pomôže ti otvoriť sa pravde srdca.

Pohyb  nám dovoľuje ísť hlbšie na ceste poznania, prináša na povrch pocity, na  ktoré sme zabudli alebo ich odmietli. V tanci sa spájame s vlastným  príbehom. To, čo nebolo vypovedané, naplno prežité, či dokončené môžeme  stelesniť v pohybe. Princípom vedomého tanca je napojenie sa pravdivý  impulz vychádzajúci zvnútra a jeho prejavenie do pohybu. Duch cez nás  prehovára plným vstúpením do tela. Prijímame tak dary a potenciál  uložený do našich buniek, ktorý nás podporuje na našej ceste sily.

Spev  je prirodzený spôsob sebavyjadrenia, spojenia sa so sebou, uvoľňuje  bloky zvnútra, napomáha rozpoznať liečivú silu vlastného hlasu. Kontakt s  hlasom a s rytmom v nás otvára nové cesty k rozpoznaniu svojej  skutočnej podstaty. Spoznaním úlohy pulzujúceho rytmu v ženskom bytí a  napojením sa na tvoje najhlbšie kvality cez rytmus sme napojený na  podpornú silu, ktorá nás sprevádza aj pri výzvach bežného života.

---------------------------------------------- Tento pobyt je pre teba: -keď sa chceš dozvedieť viac o svojom vzťahu k vyjadreniu svojej ženskej podstaty -keď chceš tvoriť pozitívne spolupráce vo svete -keď chceš byť sama sebou -keď máš chuť objavovať sa cez radosť z hudby a pobyhu -keď  si chceš dopriať momenty pre seba uprostred dennej rutiny, kde môžeš  byť jednoducho sebou, v priestore vlastných pocitov, myšlienok a emócií -keď  chceš byť v nežnej starostlivosti a hlbokom porozumení s ďalšími  ženami, kde spolu vytvoríme bezpečný priestor pre liečenie. Môžeme sa  tak otvoriť jedna pred druhou v dôvere. Poznaním samých seba a seba  navzájom sa môžeme naučiť pustiť vzorce, ktoré nás vzďaľujú od  skutočného prežívania našej pravej podstaty, esencie, ktorú nesieme. ---------------------------------------------- Miesto: Polianka 34, Centrum Sen Zeme, čarovné miesto na myjavských kopaniciach https://www.facebook.com/senzeme Ubytovanie: V podkroví chalupy v zdieľanej izbe, v meditačnej miestnosti na prízemí alebo vo vlastnom stane.

Čas: 23.- 25.9. 2022 Príchod - v piatok od 16:00, začneme o 17 Predpokladaný záver - v nedeľu o 14:00

Cena: Strava a ubytovanie na 2 dni a 2 noci - 60eur Organizácia a lektorné – 150eur Workshop bude prekladaný z angličtiny do slovenčiny.

Na  pobyte je priestor pre 12 účastníčiek. Rezervuj si prosím miesto mailom  a zaplatením zálohy 60 eur na číslo účtu SK55 8360 5207 0042 0592 2285. Registáciu s menom posielajte na mail: kosiarova.andrea@gmail.com -------------------------------------------- O nás: Réka Fodor Som  žena zvuku, odovzdávam cez zvuk, cítim sa naplnená a slobodná so  zvukom. Keď sa zvuky spoja do melódie, prúdia, tečú ako rieka.  Hladkajúc, vedú cestou jemného tanca, ktorej koniec nevidíme. Žije v  nich spomienka na zdroj, na esenciu hĺbky. Koniec a cieľ tu neexistuje,  iba plynúce  procesy, neustále prelínanie sa momentov, prítomnosti,  bezčasovosti. Svoju najhlbšiu realitu vyjadrujem cez hudbu a zároveň  pozývam ticho, z ktorého sa môže môj hlas opäť navrátiť a znovuzrodiť.  Chcem hladiť a viesť hudbou, dať koryto prúdu, dať zvuk prapôvodnému  zdroju. Nechcem sa hýbať v smere rozumového cieľa, radšej sa nechám  viesť životom a prítomnosťou, ktorá otvára priestor pre stretnutie sa v  inej kapacite, za hmotnou realitou. Cestovala som do Granady, New  Yorku, Mexika a do Indie, aby som mohla dávať a priniesť so sebou. Počas  mojich ciest som dala hlas tomu, kým som v jazyku hudby. To je vítané a  prijímané kdekoľvek, pretože tam neexistuje možná rozdielnosť, ale  naopak sme spojení spoločnou rečou hudby, ktorá vychádza z jedného  zdroja. Na svojej ceste som musela čeliť mnohým výzvam, a aj tie ukovali  tú podobu Réky, ktorou som dnes. Keď ku mne prichádza prekážka alebo  výzva, vždy si pripomeniem, že mám dve možnosti: rozpoznať príležitosť v  prekážke alebo vidieť prekážku v príležitosti. Vyberám si to prvé a  popritom si recitujem mantru: „nech ma zázrak a šťastie sprevádzajú na  mojej ceste“.

Hudobné ochutnávky: Reka a Estas Tonne: https://www.youtube.com/watch?v=yovvltbmvXg Reka a Utverse: https://www.youtube.com/watch?v=uhaCp480umw hudobný projekt Patak, Transylvánia: https://www.youtube.com/watch?v=FuAsCvDdbpA

*Andrea Košiarová Zvedavosť  a rozpoznávanie vplyvu práce s dychom ma nasmerovali k prepájaniu  psychologického a somatického prístupu. Formovali ma k tomu tanečné  skúsenosti, jogová prax a štúdium psychológie. Potreba hlbšieho  sebapoznania ma viedla do krajín východnej Ázie a tam k praxi a štúdiu  meditácii, telesných cvičení, či karma jogy a objavovaním ducha miestnej  kultúry. Značný vplyv na ďalšie smerovanie mali opakované zásedy  Vipassana meditácie a štúdium tibetského budhizmu. K spojeniu lásky k  tancu, pohybu a meditačnej praxe došlo neskôr v tanci 5 rytmov a  následne pri holotropnej praxi a v štúdiu transpersonálnej psychológie.  Táto prax prirodzene vyústila do hlbšieho záujmu o prácu s dotykom s  hranicami a s tieňom ktorej sa venujem vo výcviku šamanskej  kranio-sakrálnej terapie. Viac o mne nájdete na stránke www.umeniedychu.sk

Tešíme sa na spoločný čas v ženskom kruhu.

Réka a Andrea

------------------------------------------ EN

With  the love in our hearts we invite to the womens retreat. We will contact  our feminine wisdom using the tools of the embodying movement and  music. We dive into the field of exploration of our womens nature and  step by step we move to healthy self-expression of this power within.   The expression of our own inner truth we are inspired and healed and so  the ones around. At the same time we can consciously create a meaningful  relationships and deep connections with the world and all beings. The  communal power of women is leading the way to the liberating and magical  power of connecting with ourselves.

We  will go trough exercises that will support you in the learning about  how to work with your inner processes, through acceptance of yourself  and others. This retreat will help you understand the nature of your  spiritual wounds, help you to open the doors to the truth of the heart.

Dance  is the opportunity to connect with our human story we live, with the  feelings we forgot. We can move out all that needs to be relived,  expressed or finished. The principle of the conscious dance is to  connect to the autenthic impulse coming inside out and its  transformation to body movement. The spirit can communicate throught  embodied movement, and so we can recieve all the gifts and open to full  potencionality stored in our cells. This is the huge support on the  jurney of life.

Singing  is a very natural way to express yourself, to connect with yourself, to  release blocks within yourself, to find the healing power of your own  voice. You can learn the role of the pulsating rhythm in the feminine  being, always a handy aid in difficult times, how to connect to the  deepest qualities of ourselves through the drum and the voice.

---------------------------------------------- This retreat is for you: - if you want to know more about your relationship with the expression of your own inner femininity - if you want to create a positive collaboration in a world -if you want to be yourself - if you want to discover yourself through the joy of music and movement -  if you want to have a moment in the midst of your daily routine where  you can simply be yourself in the space of your own thoughts, feelings  and emotions - if you want to be in tender caring and deep  understanding with other women where you can heal in the present through  the experience of this space. In the retreat we create a protective  safe space where we can open up to each other in trust. By knowing  ourselves, we can learn to let go of patterns that can lead us astray  from living our own true essence. ----------------------------------------------

Place: Polianka 34, Sen Zeme centre https://www.facebook.com/senzeme Beautiful  cottage house surrounded by meadowes and fields support the atmosphere  of the work. We share the space of the attic for sleeping, there is  possibility to sleep also in the space of the centre or outside in the  tent. Place is about 70 mins from Bratislava. We can help you with the  transport. If you need info please contact us.

Date and time: 23. - 25.9.2022 Arrival – Friday from 4PM, we start the circle at 5PM Finish – Sunday around 2PM Price: Accomodation and food (2 days and 2 nights) – 60EUR Workshop – 150EUR Workshop is going to be translatred from english to slovak and vice versa. There  is a place for 12 participants at the retreat available. Please book  your spot at email and send the deposit of 60EUR to IBAN: SK55 8360 5207  0042 0592 2285. Registration with your full name sent to: kosiarova.andrea@gmail.com --------------------------------------------

About us: Réka Fodor I  am woman of sounds, I give with sounds, I feel free and full by sounds.  Sounds, when they come together into a melody, they lead, flow like a  stream. Stroking, they walk the path with a gentle dance, the end of  which is mysterious and invisible. The memory of the source, the essence  of depth, lives in them. There is no arrival in music, only processes,  the constant intertwining of moments, presence, timelessness. I express  my deepest reality with music, but at the same time I look for silence  where my voice can return and from which it can be reborn. I want to  caress and lead with the music, to give a bed to the flow, to give a  sound to the source. Not to move in the direction of a physical goal,  but rather towards a way of life, the present, the presence where we can  meet in a different capacity, beyond material reality. I have traveled  to Granada, New York, Mexico and India to give and bring. During my  travels, I gave voice to who I am in the language of music. They were  welcomed and accepted everywhere because they did not see my possible  otherness, but that we speak one language, come from one source. I have  had to face many difficulties over time that have slowly forged into the  Réka I am now. When an obstacle rolls in my way, I always remind myself  that I have two choices: to recognize the opportunity in difficulty or  to see the difficulty in the opportunity. I choose the former and  meanwhile recite my mantra, giving voice to my desires: “may miracle and  good fortune accompany me on my journey”.

Rekas music art: Reka and Estas Tonne: https://www.youtube.com/watch?v=yovvltbmvXg Reka and Utverse: https://www.youtube.com/watch?v=uhaCp480umw Music project Patak, Transylvany: https://www.youtube.com/watch?v=FuAsCvDdbpA

Andrea Košiarová Through  the curiosity and further exploration I recognised the huge impact of  the work with the breath, I started to connect psychological and somatic  approach. I was formed through the dance experiences, yoga practices  and the psychological studies. The need to understand who we really are  led me the countries of the eastern Asia. Being there I was practicing  the meditation, body and mind centered practices, karma yoga and  connecting to the spirit of the culture. I feel the influence of  numerous Vipassana meditation retreats and the study of tibetian budhism  to my actual approach. The connection of the love to dance, movement  and meditation came later trough The 5 rythms dance, The holotropic  breathwork practice and the study of transpersonal psychology. This led  me naturally to research in the field of shadow work and work with touch  and boundaries in training of shamanic kranio-sacral therapy. I create  the safe space for you to the jurney towards the wholeness.

We are looking forward to share the womans energy.

Andrea and Réka

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page