top of page

so 10. 12.

|

Polianka

Meditation through the voice and the art of breath workshop/ Meditácia hlasom a umenie dychu

Good time to express and know yourself deep

Tickets are not on sale
See other events
Meditation through the voice and the art of breath workshop/ Meditácia hlasom a umenie dychu
Meditation through the voice and the art of breath workshop/ Meditácia hlasom a umenie dychu

Čas a miesto

10. 12. 2022, 10:00 – 18:00

Polianka, 907 01 Polianka, Slovakia

O podujatí

-english version below-

Zvuk  nás pozýva na cestu do svojho vnútra a zvuk vychádzajúci priamo z nás  môže byť prostriedkom, cez ktorý si zbierame kúsky svojej  duše...kdekoľvek boli zanechané, v prípade traumatickej udalosti (nemusí  byť len psychologická, ale napr.aj úraz...) sa časť z nás, ktorá nieje  dostatočne vyživená, v rámci sebazachovania oddelí, tzv.vytelí...napr. v  prípade prílišnej bolesti, neprítomnosť zdrojov a nástrojov ochrany a  podpory, je oddelená a nedostupná k používaniu...navrátenie častí našej  duše do tela sa môže diať napríklad aj cez pohyb alebo cez zvuk. V  kombinácii je to silný a funkčný prostriedok na sceľovanie duše do  integrovanej bytosti - do nás.

Nástroje dychu a práce s hlasom používame ako spôsob ako sa dostať bližšie k pravdivému seba-vyjadreniu. Rozpoznaním  zvuku vnútorného prežívania a s ochotou dať mu hlas sa vieme spojiť s  príbehom duše. Čo chceš rozozvučať vo svojom živote? Nepotrebuješ  vedieť, potrebuješ cítiť. Nechaj sa viesť múdrosťou v tebe, múdrosťou v  tele, spočinutím v prítomnosti ticha a cez nádych, z ktorého môže  vyvstať pravdivý zvuk. To je rezonancia ladiacia so zámerom v čistej  podobe. Esencia zachytená a vyjadrená cez zvuk.

-------------------------------------------- Nástroje a náplň semináru: - otvorenie sa cez prácu s telom - cvičenia s dychom a vibráciami - cvičenia na prejav a hlas

- podporný priestor na sebapoznávanie

-------------------------------------------- Miesto: Polianka 34, Centrum Sen Zeme na myjavských kopaniciach https://www.facebook.com/senzeme

Čas: 10.12. 2022 Sobota 10:00 - 18:00

Cena: 66eur - workshop a obed

Workshop  bude prekladaný z angličtiny do slovenčiny. Miesto je pre 12  účastníkov, rezervuj si ho cez mail kosiarova.andrea@gmail.com spolu s  uhradením plnej sumy na č.ú. SK55 8360 5207 0042 0592 2285.

-------------------------------------- O nás: Réka Fodor Som  žena zvuku, odovzdávam cez zvuk, cítim sa naplnená a slobodná so  zvukom. Keď sa zvuky spoja do melódie, prúdia, tečú ako rieka.  Hladkajúc, vedú cestou jemného tanca, ktorej koniec nevidíme. Žije v  nich spomienka na zdroj, na esenciu hĺbky. Koniec a cieľ tu neexistuje,  iba plynúce procesy, neustále prelínanie sa momentov, prítomnosti,  bezčasovosti. Svoju najhlbšiu realitu vyjadrujem cez hudbu a zároveň  pozývam ticho, z ktorého sa môže môj hlas opäť navrátiť a znovuzrodiť.  Chcem hladiť a viesť hudbou, dať koryto prúdu, dať zvuk prapôvodnému  zdroju. Nechcem sa hýbať v smere rozumového cieľa, radšej sa nechám  viesť životom a prítomnosťou, ktorá otvára priestor pre stretnutie sa v  inej kapacite, za hmotnou realitou. Cestovala som do Granady, New  Yorku, Mexika a do Indie, aby som mohla dávať a priniesť so sebou. Počas  mojich ciest som dala hlas tomu, kým som v jazyku hudby. To je vítané a  prijímané kdekoľvek, pretože tam neexistuje možná rozdielnosť, ale  naopak sme spojení spoločnou rečou hudby, ktorá vychádza z jedného  zdroja. Na svojej ceste som musela čeliť mnohým výzvam, a aj tie ukovali  tú podobu Réky, ktorou som dnes. Keď ku mne prichádza prekážka alebo  výzva, vždy si pripomeniem, že mám dve možnosti: rozpoznať príležitosť v  prekážke alebo vidieť prekážku v príležitosti. Vyberám si to prvé a  popritom si recitujem mantru: „nech ma zázrak a šťastie sprevádzajú na  mojej ceste“. Hudobné ochutnávky: Reka a Estas Tonne: https://www.youtube.com/watch?v=yovvltbmvXg Reka a Utverse: https://www.youtube.com/watch?v=uhaCp480umw hudobný projekt Patak, Transylvánia: https://www.youtube.com/watch?v=FuAsCvDdbpA

Andrea Košiarová Zvedavosť  a rozpoznávanie vplyvu práce s dychom ma nasmerovali k prepájaniu  psychologického a somatického prístupu. Formovali ma k tomu tanečné  skúsenosti, jogová prax a štúdium psychológie. Potreba hlbšieho  sebapoznania ma viedla do krajín východnej Ázie a tam k praxi a štúdiu  meditácii, telesných cvičení, či karma jogy a objavovaním ducha miestnej  kultúry. Značný vplyv na ďalšie smerovanie mali opakované zásedy  Vipassana meditácie a štúdium tibetského budhizmu. K spojeniu lásky k  tancu, pohybu a meditačnej praxe došlo neskôr v tanci 5 rytmov a  následne pri holotropnej praxi a v štúdiu transpersonálnej psychológie.  Táto prax prirodzene vyústila do hlbšieho záujmu o prácu s dotykom s  hranicami a s tieňom ktorej sa venujem vo výcviku šamanskej  kranio-sakrálnej terapie. Viac o mne nájdete na stránke www.umeniedychu.sk

--------------------------------------------

Tešíme sa na teba! S láskou, Réka a Andrea

-------------------------------------------- EN

With  our hearts open we invite you to the weekend retreat to dive with us  trough the voice meditation and the breathing practices. This techniques  are the tools to be closer to our authentic self-expression. By  recognizing the sound of the internal experience and giving it a sound  we can connect with the story of the soul. What do you want to awaken in  our life by the sound? ... You don´t need to know, you need to feel.  You are guided by the wisdom in yourself, in your body, by allowing  yourself to be in the space of the silence and the in-breath from witch  can real voice come up. This is resonance in tune with the life purpose  in the clarity, The essence expressed trough voice.

-------------------------------------------- What we do at the retreat: - meditative voice techniques - gentle practice with the breath and vibrations - opening trough somatic work - meditation in silence - safe space for self-expression and internal world discovery

-------------------------------------------- Why do we connect through the voice, the sound and the breath? *The  answer to the natural voice expression is the movement in our body  creating the connection, wich enable us to feel better. Feel how do we  are and what is our real experience in time. We can connect with the joy  and happiness more easily. *Breath is well known tool to enlighten  our path for centuries. It enables us to feel the reality as it is and  give us a support and clarity in day-to-day life challenges. We create  the anchor of being here in the present time and space and here we can  learn to clearly recognise what action needs to be done to be aligned  with our authentic-selves. Breath connects us to the source and allow  the energy to flow freely.

-------------------------------------------- About us: Réka Fodor I  am woman of sounds, I give with sounds, I feel free and full by sounds.  Sounds, when they come together into a melody, they lead, flow like a  stream. Stroking, they walk the path with a gentle dance, the end of  which is mysterious and invisible. The memory of the source, the essence  of depth, lives in them. There is no arrival in music, only processes,  the constant intertwining of moments, presence, timelessness. I express  my deepest reality with music, but at the same time I look for silence  where my voice can return and from which it can be reborn. I want to  caress and lead with the music, to give a bed to the flow, to give a  sound to the source. Not to move in the direction of a physical goal,  but rather towards a way of life, the present, the presence where we can  meet in a different capacity, beyond material reality. I have traveled  to Granada, New York, Mexico and India to give and bring. During my  travels, I gave voice to who I am in the language of music. They were  welcomed and accepted everywhere because they did not see my possible  otherness, but that we speak one language, come from one source. I have  had to face many difficulties over time that have slowly forged into the  Réka I am now. When an obstacle rolls in my way, I always remind myself  that I have two choices: to recognize the opportunity in difficulty or  to see the difficulty in the opportunity. I choose the former and  meanwhile recite my mantra, giving voice to my desires: “may miracle and  good fortune accompany me on my journey”. Rekas music art: Reka and Estas Tonne: https://www.youtube.com/watch?v=yovvltbmvXg Reka and Utverse: https://www.youtube.com/watch?v=uhaCp480umw Music project Patak, Transylvany: https://www.youtube.com/watch?v=FuAsCvDdbpA

Andrea Košiarová Through  the curiosity and further exploration I recognised the huge impact of  the work with the breath, I started to connect psychological and somatic  approach. I was formed through the dance experiences, yoga practices  and the psychological studies. The need to understand who we really are  led me the countries of the eastern Asia. Being there I was practicing  the meditation, body and mind centered practices, karma yoga and  connecting to the spirit of the culture. I feel the influence of  numerous Vipassana meditation retreats and the study of tibetian budhism  to my actual approach. The connection of the love to dance, movement  and meditation came later trough The 5 rythms dance, The holotropic  breathwork practice and the study of transpersonal psychology. This led  me naturally to research in the field of shadow work and work with touch  and boundaries in training of shamanic kranio-sacral therapy. I create  the safe space for you to the jurney towards the wholeness.

---------------------------------------------- Place: Polianka 34, Sen Zeme centre https://www.facebook.com/senzeme Beautiful  cottage house surrounded by meadowes and fields support the atmosphere  of the work. We share the space of the attic for sleeping. Place is  about 70 mins from Bratislava. We can help you with the transport. If  you need info please contact us.

Date and time: 10.12.2022 Saturday 10:00 - 18:00

Price: 66 eur including lunch

Workshop is going to be translatred from english to slovak and vice versa. There is a place for 12 participants available. Please book your spot at email kosiarova.andrea@gmail.com and send the deposit of full price 66EUR to IBAN: SK55 8360 5207 0042 0592 2285.

We are looking forward to meet you! With love, Réka and Andrea

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page