top of page

št 24. 10.

|

Polianka

Holotropné dýchanie a práca s hlasom/Holotropic breathwork and the voice work w.Réka Fodor

Inšpiratívny formát prepojenia hlasovej integrácie a holotropného dýchania

registrácia na kosiarova.andrea@gmail.com
Pozrieť ďalšie udalosti
Holotropné dýchanie a práca s hlasom/Holotropic breathwork and the voice work w.Réka Fodor
Holotropné dýchanie a práca s hlasom/Holotropic breathwork and the voice work w.Réka Fodor

Čas a miesto

24. 10. 2024, 17:00 – 27. 10. 2024, 13:00

Polianka, 907 01 Polianka, Slovensko

O podujatí

English version below 

*********************** 

Holotropné dýchanie a integratívna práca s hlasom

Holotropné  dýchanie slúži ako nástroj odkrývania možností bytia, poznávania a  utvárania reality. Cez otvorenie sa priestoru v nás, hlboké napojenie na  liečivú múdrosť nášho tela-mysle sa dostávame k schopnosti napojenia sa  na tvorivú energiu. Zdroj tvorivosti ako energia, ktorá utvára a  formuje náš život. Otvorenie sa tomuto spojeniu -zodpovedne- od nás  vyžaduje nasmerovanie energie zmysluplným spôsobom. Môžeme sa hrať s  tým, čo to znamená...Umenie ako zhmotnený prejav duchovného precitnutia,  vhľadu nás nasmeruje k tomu ako to urobiť. Jednou z foriem ako uviesť  duchovný rozmer do praxe t.j. integrovať – uzemniť spiritualitu – je  práca s hlasom.

Pozývame  vás na seba-objavné stretnutie cez holotropnú prax v kombinácii s  integratívnou prácou s hlasom. Dáme si takýmto spôsobom dostatočný  priestor otvoriť sa zdroju sily a túto tvorivú energie následne smerovať  použitím hlasu. To sa môže následne prejaviť v spôsobe komunikácie,  sebareflexie a sebapoznania nasmerovaného do zameraného prejavu. V praxi  to môže znamenať jasnú a čistú komunikáciu so svetom a tým vyjadrenie  vlastných potrieb, túžob alebo nášho prínosu druhým.

************************

 Holotropný  prístup ako ho poznáme dnes vznikol na základe skúmaní a pozorovania  liečivého a transformačného potenciálu neobvyklých stavov vedomia v  rôznych kontextoch - v rituáloch domorodých kultúr, v praxi východných  mystikov, či pri terapeutických sedeniach so substanciami. Táto metóda  prišla na svet v období, keď psychiater Stanislav Grof so ženou  Christinou hľadali spôsob ako sprostredkovať tento potenciál v aktuálnom  spoločenskom nastavení.

Holotropná  práca je spojením dychu, evokatívnej hudby a cielenej práce s telom v  podpornom a bezpečnom settingu. Bádaním na poli psyché pri holotropnom  dýchaní expandujeme vedomie, spájame sa s vnútornou múdrosťou a  rozširujeme tak mapu vnútorných svetov o ďalšie úrovne poznania.  Ponúkajú sa nám nové pohľady na vnímanie reality a vhľady do situácii z  bežného života. Je to hlboko ozdravný proces pre jednotlivca, rodinný i  spoločenský systém.

Koho môže práca v špecializovanom settingu zaujímať? 

-ľudí  hľadajúcich podporu pri zvládaní záťažových situácií,  psycho-spirituálnych výzvach, vzťahových výzvach, náročnejších zmenách v  živote 

-ľudí zaujímajúcich sa o hlbšie skúmanie podvedomých obsahov a vzorcov správania ovplyvňujúcich naše prežívanie a správanie 

-pohybovo  a somaticky orientovaných terapeutov, psychoterapeutov a sprievodcov,  ktorý hľadajú vlastné prežitkové a telesné vhľady do praxe, umelcov a  kreatívcov 

-zvedavých a nadšených ľudí do skúmania a sebareflektívnej sebarozvojovej práce 

-tých,  čo chcú obohatiť svoje prežívanie reality a kontaktovať sa so svojimi  emóciami, prehĺbiť intimitu vo vzťahu k okoliu, rodine a prírode

**************************** 

Hudba a práca s hlasom:  

Réka Fodor 

Silné  hudobné zázemie nachádza Réka v hlbšom porozumení jej vlastných koreňov  v Transylvánii, vo folklóre a tradičnej hudbe. Túžba rozširovať svoje  poznanie v hudbe a rytme ju priviedli do Madridu, kde spoluvytvorila  projekt Flamenco’s true temperament and techniques, spojenie tanca,  bubnovania a spevu. Počas svojho skúmania pracovala s mnohými nástrojmi  od djarbuky, cez bongo, kachon, udu „gardony” a ďalšími. Spolupracovala a  neustále tvorí s rôznymi hudobníkmi. Cez hudobnú a tanečnú improvizáciu  na svojich vystúpeniach, v napojení na čaro prítomného okamihu, prenáša  radostnú a živú energiu k ľuďom. Okrem toho sa aktívne venuje utváraniu kruhov,workshopov a pobytov, kde vedie ľudí prirodzenou cestou k návratu k hudbe a rytmu.

Hudobné ochutnávky: Reka a Estas Tonne: https://www.youtube.com/watch?v=yovvltbmvXg

Reka a Utverse: https://www.youtube.com/watch?v=uhaCp480umw 

Patak, Transylvánia: https://www.youtube.com/watch?v=FuAsCvDdbpA

Facilitovanie HD: Tímová práca GTT(Grof Transpersonal Training) https://holotropic-association.eu/

Andrea Košiarová 

V práci, ktorej sa Andrea venuje, prepája psychologický a somatický  prístup. Formovali ju tanečné skúsenosti, jogová prax, odborné štúdium  psychológie. Vplyv na ďalšie smerovanie mali zásedy Vipassana meditácie,  yoga nidra prax, štúdium tibetského budhizmu a kašmírska tantra počas  jej života v Ázii. Popri štúdiu transpersonálnej psychológie v  medzinárodnom tréningu Grof Transpersonal Training® sa Andrea venuje  organizácii a facilitovcaniu workshopov holotropného dýchania. V  sprevádzaní v procese cez telo sa učila cez bodywork, kranio-sakrálne  techniky a dovzdeláva sa naďalej cez ďalšie somaticky orientované  prístupy (Continuum movement, Body-mind centering).  Viac o nej nájdete na stránke www.umeniedychu.sk

Réka Fodor je v tréningovom programe GTT už nejaký ten rok a bude doprevádzať aj pri procese v kontexte HD.

************************ 

Miesto: Polianka 34, Centrum Sen Zeme, čarovné miesto na myjavských kopaniciach 

https://www.facebook.com/senzeme 

Ubytovanie: V podkroví chalupy v zdieľanej izbe alebo v miestnosti centra na prízemí.

Čas: 24. - 27.10.2024 

Začiatok: 18:00 (príchod od 17) 

Predpokladaný záver: v nedeľu o 13:00

Cena: 

Strava a ubytovanie na 3 dni a 3 noci: 150eur 

Workshop: 250eur

Workshop bude prekladaný z angličtiny do slovenčiny a naopak.

Registrácia:  kosiarova.andrea@gmail.com a zaplatením poplatku 50 eur na č.ú. SK55 8360 5207 0042 0592 2285 (Storno  poplatok 50 eur je nenávratná čiastka po odhlásení dva týždne pred  začiatkom workshopu a menej a je prenosná na pobyty a individuálnu prácu  v priebehu jedného roka od pobytu)

Tešíme sa na stretnutie! 

S láskou, 

Andrea a Réka

ENGLISH 

********************* 

The Holotorpic Breathwork and The Integrative work with the voice

Holotropic  Breathwork™ is the tool to uncover the possibilities of being, becoming  and creating an everyday reality. Through the opening into our internal  spaces, the connection to the power within and the wisdom of the body  and mind, we are able to connect to the creative source of the energy.  The source of the creation as an energy which creates and forms our  lifes. To open to this connection -responsibly- wants us to focus the  energy in the meaningful way. We can just play with what does it mean  for us...The art as an embodied form of the spiritual insight is the way  to do so. One of the means to transform the spiritual dimension to the  life, to integrate -ground the spirituality- could be the work with the  voice.

We  invite you to this self-discovery session through the holotropic  breathwork with the integrative work with the voice. We will create -the  enough space- to open to the source of the energy and to aim this  creativity by using our voice. This can transform in the ways of the  communication, self-reflection and self-discovery leading into the  directional manifestation. In the life it can be the clear communication  of our needs, desires and our benefits to others.

The  retreat is open for everyone who feels the call to reconnect or to  enjoy the connection in the safe group setting. So called beginner or  experienced one, doesn´t matter. You are fully welcome to join. Openess  and curiosity are always welcome to support our reseach.

************************ 

The  Holotropic Breathwork™ as we know it today is being formed by the  observations and the research of the healing and transformative  potential of altered states of consciousness in the various contexts –  in the rituals of the aboriginal cultures, in the practice of the  eastern mystics, or in the therapeutic setting with the substances. This  method came to the life in the times when Stanislav and Christina Grof  were searching for the means how to mediate this potential in the  current cultural setting.

 Holotropic Breathwork is  the connection of the use of breath, evocative music and the specialized  bodywork in the supportive and safe setting. Through the observation of  the inner processes in the holotropic breathwork we can expand the  consciousness, connect with the inner wisdom, the power within, and  expand the map of the inner worlds with the new qualities of cognition.  We are offered to see new perspective to the reality and insights into  the situations of the daily life. It is the healing process for the  individual as well as for the community and the whole social system from  within.

Holotropic Breathwork can be the approach suitable for the person who: *looks for the way to heal through her/his own experience *experiences psycho-spiritual challenges and looks for the better understanding and insights into it *wants to release unfinished or unresolved traumas from the past *wants to understand emocional roots of his/her physical or mental problems *wants to expand the consciousness and keep getting to know the spiritual path  *is curious who he/she really is

************************ 

Guidance with the voice work: Réka Fodor

Singer,  dancer, percussionist from Transylvania, balancing the traditional,  ancient way of singing and modern experimentation with voice. She  curiously investigates the relationship of space and sound, inspired by  envi- ronmental, natural sounds, the human experience, connections,  movements. In her performance and teaching, her tools  are radical improvisation and the ex- ploration and surpassing of our  boundaries, in order to inhabit and embody more of ourselves, eventually  for our wellbeing and health. Somatic experiencing and movement exercises, bodywork are also part of her teaching regime. “Music is a food for the soul unlike any other. Harmonies  waving and spreading within us touch hard-to-reach territories, those  that are unreachable by other means of soul-searching. Music  informs and enlightens us, from within, through resonation. Our goal  here is to be in the process of making the music, the expression of our  own music, voicing and forming our own sound. I am  woman of sounds, I give with sounds, I feel free and full by sounds.  Sounds, when they come together into a melody, they lead, flow like a  stream. Stroking, they walk the path with a gentle dance, the end of  which is mysterious and invisible. The memory of the source, the essence  of depth, lives in them. There is no arrival in music, only processes,  the constant intertwining of moments, presence, time- lessness. I express my deepest reality with music, but at the same time I  look for silence to where my voice can return and from which it can be  reborn. I want to caress and lead with the music, to give voice to flow,  to sound the source. Not to move in the direction of a physical goal,  but rather towards a way of life, a presence where we can meet in a  different capacity, beyond material reality.

Tasting of some of the Rekas music art: Reka and Estas Tonne: https://www.youtube.com/watch?v=yovvltbmvXg 

Reka: https://youtu.be/5Mk7ebUCnVE

Facilitators of HB: team GTT https://holotropic-association.eu/

Andrea Košiarová 

A  former hip-hop dancer and yoga practioner with the University degree in  the Psychology. The study of the breath and the purpose of the human  life from both -the eastern and western perspective- and its connections  brough Andrea to practice of the Holotropic Breathwork. Besides the  transpersonal psychology studies and the practice of the HB she is  studying and working with the different somatic approaches such as Body  Mind Centering, Continuum Movement and cranio-sacral techniques. She  is the co-founder of the holistic home-like centre in Slovakia called  SEN ZEME (The Dream of the Earth). The aim of the place is to bring the  self-empowerment to the individuals and to the community. The worshops  offer the integrative practices of the inner-work through the art and  the somatic work - cooperating with different artists and somatic  therapists.

Apprentice in Holotropic Breathwork Réka Fodor

Reka is in GTT for some years and can help in workshop setting with the processes as apprentice.

************************

Location: Polianka 34, Sen Zeme centre https://www.facebook.com/senzeme Beautiful  cottage house surrounded by meadowes and fields support the atmosphere  of the work. We share the space of the attic for sleeping, there is  possibility to sleep also in the space of the centre. The location of  Sen Zeme is about 70 mins from Bratislava. We can help you with the  transport. If you need info please contact us.

Date and time: 24. - 27.10.2024 

Arrival – Thurstday from 5PM, we start the circle at 6PM 

Finish – Sunday around 1PM

Price: 

Accomodation and food - fullboard(3 days and 3 nights) – 150eur

Workshop - 250eur

Workshop is going to be translatred from english to slovak and vice versa.

Registration: kosiarova.andrea@gmail.com and fee of 50 eur on IBAN SK55 8360 5207 0042 0592 2285 (Cancellation  fee of 50 eur is irreversible amout two weeks before the workshop. The  amount can be used for another workshop in one year of time.)

We are looking forward to meet you! 

With love, 

Andrea and Réka

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page