top of page

št 04. 5.

|

Polianka

Holotropic Breathwork and meditation/Holotropná práca s dychom a meditácia

Double breathwork workshop/Dvojité dýchanie

Tickets are not on sale
See other events
Holotropic Breathwork and meditation/Holotropná práca s dychom a meditácia
Holotropic Breathwork and meditation/Holotropná práca s dychom a meditácia

Čas a miesto

04. 5. 2023, 17:00 – 07. 5. 2023, 14:00

Polianka, 907 01 Polianka, Slovakia

O podujatí

ENGLISH BELOW ******************************* Holotropná  práca s dychom ako ju poznáme dnes vznikla na základe skúmaní a  pozorovania liečivého a transformačného potenciálu neobvyklých stavov  vedomia v rôznych kontextoch - v rituáloch domorodých kultúr, v praxi  východných mystikov, či pri terapeutických sedeniach so substanciami.  Táto prax prišla na svet v období, keď psychiater Stanislav Grof so  ženou Christinou hľadali spôsob ako sprostredkovať tento potenciál v  aktuálnom spoločenskom nastavení. Holotropná práca je spojením dychu,  evokatívnej hudby a cielenej práce s telom v podpornom a bezpečnom  settingu. Bádaním na poli psyché pri holotropnom dýchaní expandujeme  vedomie, spájame sa s vnútornou múdrosťou a rozširujeme tak mapu  vnútorných svetov o ďalšie úrovne poznania. Ponúkajú sa nám nové pohľady  na vnímanie reality a vhľady do situácii z bežného života. Je to hlboko  ozdravný proces pre jednotlivca, rodinný i spoločenský systém.

Holotropná práca s dychom môže zaujímať ľudí: -ktorí hľadajú spôsob sebapoznania a liečenia cez osobnú skúsenosť -ktorí zažívajú psycho-sprituálnu výzvu a hľadajú spojenie s vnútornou múdrosťou -ktorí chcú uvoľniť nedokončené témy z minulosti -ktorí chcú porozumieť emočným koreňom fyzických či mentálnych problémov -ktorí chcú expandovať svoje vedomie a ďalej spoznávať svoju duchovnú cestu

PROGRAM: Štvrtok: Začneme o 17:00 otvorením kruhu a úvodom do holotropnej práce s dychom a transpersonálnej psychológie, meditácia Piatok/Sobota: Absolvujeme  4 dýchania, dve holotropné sedenia denne. Dva krát ako dýchajúci a dva  krát ako “sitter”, prísediaci. Spojíme sa so sebou cez stelesňujúce  cvičenia, meditáciu, Movie Yoga – práca so Systémom umiestnenia  pozornosti, maľovanie mandál, Soulcollage… Nedeľa: Záverečný kruh, integračné cvičenia, zdieľanie a odporúčania k ďalšej integrácii a sebastarostlivosti po workshope.

Cena za workshop: 210 eur Možnosť platby na časti alebo príspevok podľa tvojich možností po dohode Ubytovanie a strava: 120 eur (spanie v podkroví centra 3 noci, plus plná penzia 3 dni)

Miesto: Centrum SEN ZEME, Polianka (pri Myjave) https://www.facebook.com/senzeme

Registrácia: kosiarova.andrea@gmail.com 0904891305

Facilitátori: Martin Ďuriš a Andrea Košiarová

O facilitátoroch: Martin Ďuriš Martin  je pohybovo-somatický terapeut a lektor, ktorý sa špecializuje na  integrálnu holotropnú prax a vedomú pohybovo-somatickú prácu, ako  nástroj pre hlbšie seba-spoznávanie a rozvoj. Úprimne ho zaujíma téma  zdravia ako taká, v jeho mnohých podobách. Vo Veľkej Británii študoval  Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento smer je zameraný  na “health promotion”. Základnou témou je rozvoj jedinca a komunity cez  fyzickú aktivitu a umenie. Táto téma ostáva aj naďalej jeho hlavným  zámerom a predmetom ďalšieho štúdia. Základ jeho práce tvorí  integrálna jogová terapia, ktorú vyštudoval pod vedením Dr.Ganesha  Mohana a Dr. Güntera Niessena, ktorí efektívne prepájajú múdrosť odkazu  jogy a užitočné poznatky modernej medicíny. Jeho život a spôsob práce  veľmi ovplyvňujú prístupy k telu a vedomiu človeka, ktoré pochádzajú z  rôznych tradícií múdrosti, bojových umení a šamanizmu. Tieto princípy  môžeme nájsť aj v modernej medicíne, osteopatii, či súčasných  pohybovo-somatických terapeutických smeroch. Zjednocujúci princíp, ktorý  spája to prastaré, s tým súčasným, je pohyb vody, dotyk, frekvencia a  rešpekt voči sile Vnútorného Liečiteľa, ktorú ma k dispozícii každý z  nás. A práve tieto princípy, tvoria základ Martinovej práce. Martin  je facilitátorom holotropného dýchania a integrálnej holotropnej  terapie. Grof Transpersonal Training je zameraný na transpersonálnu  psychológiu, zmenené stavy vedomia, hlbšiu prácu s telom a vedomím.  Veľkou inšpiráciou je pre neho aj naďalej proces orientovaná práca a  nasledovanie živosti Poľa. Martin pristupuje ku klientom celostným  prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky a princípy z rôznych  smerov východu a západu, ktoré podporujú zdravie človeka a komunity. https://martinduris.sk/

Andrea Košiarová Zvedavosť  a skúsenosti práce s dychom ma smerovali k prepájaniu psychologického a  somatického prístupu. Formovali ma tanečné skúsenosti, jogová prax,  štúdium psychológie... Potreba hlbšieho sebapoznania ma viedla do krajín  Ázie, k meditáciii, k práci s podvedomím, s telom i dychom. Vplyv na  ďalšie smerovanie mali zásedy Vipassana meditácie, yoga nidra, štúdium  tibetského budhizmu, kašmírska tantra. Prepojenie lásky k pohybu a  meditácie prišlo cez tanec 5 rytmov a následne pri holotropnej práci s  dychom. Popri štúdiu transpersonálnej psychológie táto prax vyústila do  hlbšieho záujmu o prácu s dotykom, s hranicami a s tieňom, ktorej sa  venujem pri šamanskej kranio-sakrálnej terapii. Viac o mne a mojej práci nájdete na stránke www.umeniedychu.sk

ENGLISH ******************************* The  Holotropic Breathwork™ as we know it today is being formed by the  observations and the research of the healing and transformative  potential of altered states of consciousness in the various contexts –  in the rituals of the aboriginal cultures, in the practice of the  eastern mystics, or in the therapeutic setting with the substances. HB  practice became alive in the times when Stanislav and Christina Grof  were searching for the means how to mediate this potential in the  current cultural setting. Holotropic Breathwork is the connection of  the use of breath, evocative music and the bodywork in the supportive  and safe setting. Through the observation of the inner processes in the  holotropic breathwork we can expand the consciousness, connect with the  inner wisdom, the power within, and expand the map of the inner worlds  with the new qualities of cognition. We are offered to see new  perspective to the reality and insights into the situations of the daily  life. It is the healing process for the individual as well as for the  community and the whole social system from within.

Holotropic Breathwork can be the approach suitable for the person who: *looks for the way to heal through her/his own experience *experiences psycho-spiritual challenges and looks for the better understanding and insights into it *wants to release unfinished or unresolved traumas from the past *wants to understand emocional roots of his/her physical or mental problems *wants to expand the consciousness and keep getting to know the spiritual path *is curious who he/she really is

PROGRAM: Thurstday: We  start at 5pm with the sharing circle and at the evening we continue  with the introduction into Transpersonal Psychology and Holotropic  Breathwork. Friday/Saturday: Each day we are going to participate  in two HB sessions. Twice as breather and twice a sitter. Besides we  connect to our inner wisdom by the group and individual practices as the  embodiment excercises, meditation, Movie Yoga (practice with Awareness  Positioning System), mandala drawning, Soulcollage… Sunday: Sharing and learning circle, integration and selfcare recommendations after the workshop.

Price for the workshop: 210 eur Accommodation and food: 120 eur (sleeping in the shared attick of the centre)

Location: Centre SEN ZEME, Polianka 90701, Slovakia https://www.facebook.com/senzeme

Registration and more information: kosiarova.andrea@gmail.com or 00421904891305

Facilitators of Holotropic Breathwork:

Martin Ďuriš is  a somatic and movement therapist and guide. He graduated in 2010 with a  Health & Physical Activity Foundation Degree (FdA) from the Bolton  University in the UK. This program utilizes the health promoting  principles of sport, fitness, physical activity, nutrition and  psychology - to prevent and alleviate a number of conditions. Martin  finished the Svastha Yoga Therapy Programme in 2014 with Dr. Ganesh  Mohan and Dr. Günter Niessen. The highlight of Svastha yoga´s approach  is clarity and holistic approach. Combining traditional yoga with a wide  spectrum of modern medicine and ayurveda. He is a student of Grof´s  Transpersonal Training which combines the Holotropic Breathwork,  Transpersonal psychology and integrative methods leading to the  empowering of individuals and communities. Martin focuses on the  combination of yoga therapy, movement/dance therapy and the health  promotion. His main aim is to promote and explore new ways of looking at  the human body and all which human being contain.

Andrea Košiarová Through  the curiosity and further exploration I recognised the huge impact of  the work with the breath, I started to connect psychological and somatic  approach. I was formed through the dance experiences, yoga practices  and the psychological studies. The need to understand who we really are  led me the countries of the eastern Asia. Being there I was practicing  the meditation, body and mind centered practices, karma yoga and  connecting to the spirit of the culture. I feel the influence of  numerous Vipassana meditation retreats and the study of tibetian  buddhism to my actual approach. The connection of the love to dance,  movement and meditation came later through The 5 rhythms dance, The  holotropic breathwork practice and the study of transpersonal  psychology. This brought me naturally to research in the field of shadow  work and work with touch and boundaries in training of shamanic  kranio-sacral therapy. I create the safe space for you to the jurney  towards the wholeness.

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page