top of page

ut 23. 7.

|

Polianka

Dvojité holotropné dýchanie v týždni/Polianka/ Double Holotropic Breathwork during the week/Slovakia

Workshop holotropného dýchania od utorka do piatka

Registrácia na kosiarova.andrea@gmail.com
Pozrieť ďalšie udalosti
Dvojité holotropné dýchanie v týždni/Polianka/ Double Holotropic Breathwork during the week/Slovakia
Dvojité holotropné dýchanie v týždni/Polianka/ Double Holotropic Breathwork during the week/Slovakia

Čas a miesto

23. 7. 2024, 17:00 – 26. 7. 2024, 13:00

Polianka, 907 01 Polianka, Slovensko

O podujatí

for english please scroll down

**********************************

Holotropné dýchanie ako ho poznáme dnes vzniklo na základe skúmaní a pozorovania liečivého a transformačného potenciálu neobvyklých stavov vedomia v rôznych kontextoch - v rituáloch domorodých kultúr, v praxi východných mystikov, či pri terapeutických sedeniach so substanciami. Táto prax prišla na svet v období, keď psychiater Stanislav Grof so ženou Christinou hľadali spôsob ako sprostredkovať tento potenciál v aktuálnom spoločenskom nastavení.

Holotropná prax je spojením dychu, evokatívnej hudby a cielenej práce s telom v podpornom a bezpečnom settingu. Bádaním na poli psyché pri holotropnom dýchaní expandujeme vedomie, spájame sa s vnútornou múdrosťou a rozširujeme tak mapu vnútorných svetov o ďalšie úrovne poznania. Ponúkajú sa nám nové pohľady na vnímanie reality a vhľady do situácii z bežného života. Je to hlboko ozdravný proces pre jednotlivca, rodinný i spoločenský systém.

Koho môže práca v špecializovanom settingu zaujímať?

-ľudí hľadajúcich podporu pri zvládaní záťažových situácií, psycho-spirituálnych výzvach, vzťahových výzvach, náročnejších zmenách v živote

-ľudí zaujímajúcich sa o hlbšie skúmanie podvedomých obsahov a vzorcov správania ovplyvňujúcich naše prežívanie a správanie

-pohybovo a somaticky orientovaných terapeutov, psychoterapeutov a sprievodcov, ktorý hľadajú vlastné prežitkové a telesné vhľady do praxe

-zvedavých a nadšených ľudí do skúmania a sebareflektívnej sebarozvojovej práce

-tých, čo chcú obohatiť svoje prežívanie reality a kontaktovať sa so svojimi emóciami, prehĺbiť intimitu vo vzťahu k okoliu, rodine a prírode

PROGRAM:

Utorok: Začneme o 17:00 otvorením kruhu a úvodom do holotropnej praxe a transpersonálnej psychológie, meditácia

Streda/Štvrtok: Absolvujeme 4 dýchania, dve holotropné sedenia denne. Dva krát ako dýchajúci a dva krát ako “sitter”, prísediaci. Spojenie sa so sebou podporíme cez pohybové cvičenia, meditáciu, Movie Yogu – práca so Systémom umiestnenia pozornosti, pozeranie tématických filmov, maľovanie mandál, Soulcollage™.

Piatok: Záverečný kruh, zdieľanie a integračné cvičenia, odporúčania k sebastarostlivosti.

Cena za workshop: 210 eur

Možnosť platby na časti alebo inou formou výmeny po dohode vopred

Ubytovanie a strava: 120 eur (spanie v podkroví centra 3 noci, plus plná penzia 3 dni-domáca vege kuchyňa)

Miesto: Centrum SEN ZEME, Polianka (pri Myjave)

https://www.facebook.com/senzeme

Registrácia: mailom na kosiarova.andrea@gmail.com a zaplatením poplatku 50 eur na č.ú. SK55 8360 5207 0042 0592 2285

(Storno poplatok 50 eur je nenávratná čiastka po odhlásení dva týždne pred začiatkom workshopu a menej, suma sa dá preniesť na inú udalosť alebo na individuálnu prácu počas doby jedného roka)

Facilitácia: 

Andrea Košiarová

V práci, ktorej sa Andrea venuje, prepája psychologický a somatický prístup. Formovali ju tanečné skúsenosti, jogová prax, odborné štúdium psychológie. Vplyv na ďalšie smerovanie mali zásedy Vipassana meditácie, yoga nidra prax, štúdium tibetského budhizmu a kašmírska tantra počas jej života v Ázii. Popri štúdiu transpersonálnej psychológie v medzinárodnom tréningu Grof Transpersonal Training® (s ukončením 2023) sa Andrea venuje organizácii a facilitovcaniu workshopov holotropného dýchania. V sprevádzaní v procese cez telo sa učila cez bodywork, kranio-sakrálne techniky a dovzdeláva sa naďalej cez ďalšie somaticky orientované prístupy (Continuum movement, Body-mind centering).

Viac o jej práci a o udalosti na www.umeniedychu.sk

Naja Pogačar

Naja sa narodila v Slovinsku a vyštudovala Anglické a Americké štúdia - špecializujúc sa na lingvistiku a prekladateľstvo. Venuje sa štúdiu kognitívnych vied, šamanizmu a iných spirituálnych a telesno-pohybových praxí, ktoré napĺňajú jej dušu.

Jej cesta ju priviedla k holotropnej praxi, ktorej sa venuje od roku 2015. Počas rokov objavila silnú podporu v komunite holotropného dýchania na ceste jej vlastného expandovania, liečenia a obohatenie jej skúmania v zmenených stavoch vedomia.  

Vidí význam seba-posilenenia každého kto nasleduje vlastnú vnútornú múdrosť (bez mediátorov) a vníma ako oslobodzujúce a terapeutické je sebavyjadrenie v bezpečnom a podpornom prostredí bez hodnotenia.

Pracuje a ponúka podporu vo facilitovaní na workshopoch holotropného dýchania a GTT moduloch na Slovinsku, v Rakúsku, v Českej republike, Írsku a v Anglicku.

Okrem toho si užíva prácu v produkcii a projektoch v spojení s využitím hlasu, komunikáciu s prírodou a zvieratami, objavovanie sveta, zvuk a hudbu, voľné formy tanca, učenie nových jazykov, držanie kruhov zdieľania a iné aktivity, ktoré podporujú jej sebastarostlivosť a integračnú prax.

ENGLISH

*******************************

The Holotropic Breathwork™ as we know it today was being formed by the observations and the research of the healing and transformative potential of altered states of consciousness in the various contexts – in the rituals of the aboriginal cultures, in the practice of the eastern mystics, or in the therapeutic setting with the substances. The HB practice became alive in the times when Stanislav and Christina Grof were searching for the means how to mediate this potential in the current cultural setting. Holotropic Breathwork is the connection of the use of breath, evocative music and the bodywork in the supportive and safe setting. Through the observation of the inner processes in the holotropic breathwork we can expand the consciousness, connect with the inner wisdom, the power within, and expand the map of the inner worlds with the new qualities of cognition. We are offered to see new perspective to the reality and insights into the situations of the daily life. It is the healing process for the individual as well as for the community and the whole social system from within.

Holotropic Breathwork™ can be the approach suitable for the person who:

*looks for the way to heal through her/his own experience

*experiences psycho-spiritual challenges and looks for the better understanding and insights into it

*wants to release unfinished or unresolved traumas from the past

*wants to understand emocional roots of his/her physical or mental problems

*wants to expand the consciousness and keep getting to know the spiritual path

*is curious who he/she really is

PROGRAM:

Tuesday: We start at 5pm with the sharing circle and at the evening we continue with the introduction into Transpersonal Psychology and Holotropic Breathwork.

Wed/Thursday: Each day we are going to participate in two HB sessions. Twice as breather and twice a sitter. Besides HB sessions we connect to our inner wisdom by the movement practices, meditation, Movie Yoga - practice with Awareness Positioning System, mandala drawning, Soulcollage,etc.

Friday: Sharing and learning circle, integration and selfcare time.

Price for the workshop: 210 eur

Accommodation and food: 120 eur (sleeping in the shared attick of the centre, homemade vegetarian food)

Location: Centre SEN ZEME, Polianka 90701, Slovakia 

Beautiful cottage house surrounded by meadowes and fields support the atmosphere of the work. We share the space of the attic for sleeping, there is possibility to sleep also in the space of the centre. The location of Sen Zeme is about 70 mins from Bratislava. We can help you with the transport. If you need info please contact us.

Registration: kosiarova.andrea@gmail.com and fee of 50 eur on IBAN SK55 8360 5207 0042 0592 2285

(Cancellation fee of 50 eur is irreversible amout two weeks before the workshop, you can use the amount of eur for any other workshop or individual work in one year from sending)

Facilitators of Holotropic Breathwork:

Andrea Košiarová

A former hip-hop dancer and yoga practioner with the University degree in the Psychology. The study of the breath from both -the eastern and western perspective- brought Andrea to the curiosity into the holotropic paradigm. Besides the transpersonal psychology studies and the practice of HB she is interested in the different somatic approaches such as Body Mind Centering, Continuum Movement and cranio-sacral techniques.

Naja Pogačar

Naja was born in Slovenia and holds a degree in English and American studies —specialising in linguistics and translation. Her background includes studies in cognitive science, shamanism and other spiritual and body-movement practices that nourish her soul.

Her inner path has led her to discover Holotropic Breathwork® in 2015 and has throughout the years recognised the immense support Holotropic Breathwork community brought in expanding her own personal healing journey and for enriching her exploration of non-ordinary states of consciousness.

She sees the magnitude of self-empowerment when one follows one’s own inner healing wisdom (without any mediators in between), and acknowledges how liberating & therapeutic it is when one gets to express oneself through feeling & the body without judgment in a safe and supportive environment.

She has been working at and offering support in facilitating Holotropic Breathwork® workshops and GTT modules in Slovenia, Austria, Czech Republic, Ireland and the UK.

Otherwise, she enjoys working on production and voiceover projects, communing with nature and animals, exploring the world, sound & music, free-form dancing, learning new languages, holding sharing circles and other activities that support her self-care & integration practice.

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page