top of page

št 16. 11.

|

Polianka

Dvojité holotropné dýchanie a meditácia-Polianka/Double Holotropic Breathwork & meditation-Slovakia

Registrácia/registration: kosiarova.andrea@gmail.com
ďalšie udalosti/other events
Dvojité holotropné dýchanie a meditácia-Polianka/Double Holotropic Breathwork & meditation-Slovakia
Dvojité holotropné dýchanie a meditácia-Polianka/Double Holotropic Breathwork & meditation-Slovakia

Čas a miesto

16. 11. 2023, 17:00 – 19. 11. 2023, 13:00

Polianka, 907 01 Polianka, Slovensko

O podujatí

for english please scroll down

**********************************

Holotropná  práca s dychom ako ju poznáme dnes vznikla na základe  skúmaní a  pozorovania liečivého a transformačného potenciálu  neobvyklých stavov  vedomia v rôznych kontextoch - v rituáloch  domorodých kultúr, v praxi  východných mystikov, či pri terapeutických  sedeniach so substanciami.  Táto prax prišla na svet v období, keď  psychiater Stanislav Grof so  ženou Christinou hľadali spôsob ako  sprostredkovať tento potenciál v  aktuálnom spoločenskom nastavení.  Holotropná práca je spojením dychu,  evokatívnej hudby a cielenej práce s  telom v podpornom a bezpečnom  settingu. Bádaním na poli psyché pri  holotropnom dýchaní expandujeme  vedomie, spájame sa s vnútornou  múdrosťou a rozširujeme tak mapu  vnútorných svetov o ďalšie úrovne  poznania. Ponúkajú sa nám nové pohľady  na vnímanie reality a vhľady do  situácii z bežného života. Je to hlboko  ozdravný proces pre  jednotlivca, rodinný i spoločenský systém.

Holotropná práca s dychom môže zaujímať ľudí:

-ktorí hľadajú spôsob sebapoznania a liečenia cez osobnú skúsenosť

-ktorí zažívajú psycho-sprituálnu výzvu a hľadajú spojenie s vnútornou múdrosťou

-ktorí chcú uvoľniť nedokončené témy z minulosti

-ktorí chcú porozumieť emočným koreňom fyzických či mentálnych problémov

-ktorí chcú expandovať svoje vedomie a ďalej spoznávať svoju duchovnú cestu

PROGRAM:

Štvrtok: Začneme o 17:00 otvorením kruhu a úvodom do holotropnej  praxe a transpersonálnej psychológie, meditácia Piatok/Sobota:   Absolvujeme 4 dýchania, dve holotropné sedenia denne. Dva krát ako  dýchajúci a dva krát ako “sitter”, prísediaci.  Spojenie  sa so sebou  podporíme cez pohybové cvičenia, meditáciu, Movie Yogu –  práca so  Systémom umiestnenia pozornosti, pozeranie tématických filmov,   maľovanie mandál, Soulcollage™. Nedeľa:  Záverečný kruh, zdieľanie a  integračné cvičenia, odporúčania k sebastarostlivosti.

Cena za workshop: 210 eur

Možnosť platby na časti alebo inou formou výmeny po dohode vopred

Ubytovanie a strava: 120 eur (spanie v podkroví centra 3 noci, plus plná penzia 3 dni-domáca vege kuchyňa)

Miesto: Centrum SEN ZEME, Polianka (pri Myjave) 

https://www.facebook.com/senzeme

Registrácia: mailom na kosiarova.andrea@gmail.com a zaplatením poplatku 50 eur na č.ú. SK55 8360 5207 0042 0592 2285

(Storno poplatok 50 eur je nenávratná čiastka po odhlásení dva týždne pred začiatkom workshopu a menej)

Facilitátori: Martin Ďuriš a Andrea Košiarová

O facilitátoroch: 

Martin Ďuriš  

Martin  je pohybovo-somatický  terapeut a lektor, ktorý sa špecializuje na  integrálnu holotropnú prax a  vedomú pohybovo-somatickú prácu, ako  nástroj pre hlbšie  seba-spoznávanie a rozvoj. Úprimne ho zaujíma téma  zdravia ako taká, v  jeho mnohých podobách. Vo Veľkej Británii študoval  Health &  Physical Activity Foundation Degree. Tento smer je zameraný  na “health  promotion”. Základnou témou je rozvoj jedinca a komunity cez  fyzickú  aktivitu a umenie. Táto téma ostáva aj naďalej jeho hlavným  zámerom a  predmetom ďalšieho štúdia. Základ jeho práce tvorí  integrálna jogová  terapia, ktorú vyštudoval pod vedením Dr.Ganesha  Mohana a Dr. Güntera  Niessena, ktorí efektívne prepájajú múdrosť odkazu  jogy a užitočné  poznatky modernej medicíny. Jeho život a spôsob práce  veľmi ovplyvňujú  prístupy k telu a vedomiu človeka, ktoré pochádzajú z  rôznych tradícií  múdrosti, bojových umení a šamanizmu. Tieto princípy  môžeme nájsť aj v  modernej medicíne, osteopatii, či súčasných  pohybovo-somatických  terapeutických smeroch. Zjednocujúci princíp, ktorý  spája to prastaré, s  tým súčasným, je pohyb vody, dotyk, frekvencia a  rešpekt voči sile  Vnútorného Liečiteľa, ktorú ma k dispozícii každý z  nás. A práve tieto  princípy, tvoria základ Martinovej práce. Martin  je facilitátorom  holotropného dýchania a integrálnej holotropnej  terapie. Grof  Transpersonal Training je zameraný na transpersonálnu  psychológiu,  zmenené stavy vedomia, hlbšiu prácu s telom a vedomím.  Veľkou  inšpiráciou je pre neho aj naďalej proces orientovaná práca a   nasledovanie živosti Poľa. Martin pristupuje ku klientom celostným   prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky a princípy z rôznych   smerov východu a západu, ktoré podporujú zdravie človeka a komunity. https://martinduris.sk/

Andrea Košiarová

Zvedavosť  a skúmanie práce s dychom ma smerovali k prepájaniu  psychologického a  somatického, na telo orientovaného prístupu.  Formovali ma tanečné  skúsenosti (účasť na slovenských i medzinárodných  podujatiach v  kategórii hip-hop formácia), jogová prax (RYT® 580 v Yoga  Alliance),  odborné štúdium psychológie (Univerzita Cyrila a Metoda v  Trnave s  ukončením v 2015). Vplyv na ďalšie smerovanie mali zásedy  Vipassana  meditácie, yoga nidra prax, štúdium tibetského budhizmu a  kašmírska  tantra počas života v Ázii za uplynulé roky. Prepojenie  radosti z  pohybu a záujmu o meditáciu prišlo cez Tanec 5 rytmov a  následne pri  holotropnom dýchaní. Popri štúdiu transpersonálnej  psychológie v  medzinárodnom tréningu Grof Transpersonal Training®(s  ukončením v 2023)  sa zaujímam o prácu s dotykom cez bodywork a  kranio-sakrálne techniky.

ENGLISH

*******************************

The  Holotropic Breathwork™ as we know it today was being formed by  the  observations and the research of the healing and transformative   potential of altered states of consciousness in the various contexts –   in the rituals of the aboriginal cultures, in the practice of the   eastern mystics, or in the therapeutic setting with the substances. The   HB practice became alive in the times when Stanislav and Christina  Grof  were searching for the means how to mediate this potential in the   current cultural setting. Holotropic Breathwork is the connection of   the use of breath, evocative music and the bodywork in the supportive   and safe setting. Through the observation of the inner processes in the   holotropic breathwork we can expand the consciousness, connect with  the  inner wisdom, the power within, and expand the map of the inner  worlds  with the new qualities of cognition. We are offered to see new   perspective to the reality and insights into the situations of the  daily  life. It is the healing process for the individual as well as for  the  community and the whole social system from within.

Holotropic Breathwork™ can be the approach suitable for the person  who:

 *looks for the way to heal through her/his own experience 

*experiences psycho-spiritual challenges and looks for the better  understanding and insights into it 

*wants to release unfinished or  unresolved traumas from the past 

*wants to understand emocional roots of  his/her physical or mental problems 

*wants to expand the consciousness  and keep getting to know the spiritual path  

*is curious who he/she really is

PROGRAM:

Thurstday: We  start at 5pm with the sharing circle and at the  evening we continue  with the introduction into Transpersonal Psychology  and Holotropic  Breathwork. Friday/Saturday:  Each day we are going to  participate  in two HB sessions. Twice as breather and twice a sitter.  Besides HB  sessions we connect to our inner wisdom by the movement  practices,  meditation, Movie Yoga - practice with Awareness Positioning  System,  mandala drawning, Soulcollage,etc. Sunday:  Sharing and  learning circle, integration and selfcare time.

Price for the workshop: 210 eur

Accommodation and food: 120 eur (sleeping in the shared attick of the centre, homemade vegetarian food)

Location: Centre SEN ZEME, Polianka 90701, Slovakia Beautiful   cottage house surrounded by meadowes and fields support the atmosphere   of the work. We share the space of the attic for sleeping, there is   possibility to sleep also in the space of the centre. The location of   Sen Zeme is about 70 mins from Bratislava. We can help you with the   transport. If you need info please contact us.

Registration: kosiarova.andrea@gmail.com and fee of 50 eur on IBAN SK55 8360 5207 0042 0592 2285

(Cancellation fee of 50 eur is irreversible amout two weeks before the workshop)

Facilitators of Holotropic Breathwork:

Martin Ďuriš is  a somatic and movement therapist and guide. He  graduated in 2010 with a  Health & Physical Activity Foundation  Degree (FdA) from the Bolton  University in the UK. This program  utilizes the health promoting  principles of sport, fitness, physical  activity, nutrition and  psychology - to prevent and alleviate a number  of conditions. Martin  finished the Svastha Yoga Therapy Programme in  2014 with Dr. Ganesh  Mohan and Dr. Günter Niessen. The highlight of  Svastha yoga´s approach  is clarity and holistic approach. Combining  traditional yoga with a wide  spectrum of modern medicine and ayurveda.  He is a student of Grof´s  Transpersonal Training which combines the  Holotropic Breathwork,  Transpersonal psychology and integrative methods  leading to the  empowering of individuals and communities.  Martin  focuses on the  combination of yoga therapy, movement/dance therapy and  the health  promotion. His main aim is to promote and explore new ways  of looking at  the human body and all which human being contain.

Andrea Košiarová

Through  the curiosity and further exploration of the breath I  started to  interconnect psychological and somatic approach. I was  formed through  the dance experiences (local and internation contests),  yoga practices  (RYT® 580 in Yoga Alliance) and the psychological  studies (finished a  master degree in psychology in 2015). There is the  influence of numerous  Vipassana meditation retreats, yoga nidra  practice, the study of  tibetian buddhism and kashmir tantra, while  living in Asia, to my actual  approach.  The connection of the love to  dance, movement and  meditation came later through The 5 rhythms dance  and the Holotropic  breathwork. Besides the studies of transpersonal  psychology in Grof  Transpersonal Training(finished in 2023) my focus is  on the bodywork and  cranio-sacral techniques.

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page