top of page

št 14. 9.

|

Polianka

Dvojité holotropné dýchanie a meditácia-Polianka/Double Holotropic Breathwork & meditation-Slovakia

Registrácia/registration: kosiarova.andrea@gmail.com
ďalšie udalosti/other events
Dvojité holotropné dýchanie a meditácia-Polianka/Double Holotropic Breathwork & meditation-Slovakia
Dvojité holotropné dýchanie a meditácia-Polianka/Double Holotropic Breathwork & meditation-Slovakia

Čas a miesto

14. 9. 2023, 17:00 – 17. 9. 2023, 13:00

Polianka, 907 01 Polianka, Slovensko

O podujatí

for english please scroll down 

**********************************

Holotropná  práca s dychom ako ju poznáme dnes vznikla na základe skúmaní a  pozorovania liečivého a transformačného potenciálu neobvyklých stavov  vedomia v rôznych kontextoch - v rituáloch domorodých kultúr, v praxi  východných mystikov, či pri terapeutických sedeniach so substanciami.  Táto prax prišla na svet v období, keď psychiater Stanislav Grof so  ženou Christinou hľadali spôsob ako sprostredkovať tento potenciál v  aktuálnom spoločenskom nastavení. Holotropná práca je spojením dychu,  evokatívnej hudby a cielenej práce s telom v podpornom a bezpečnom  settingu. Bádaním na poli psyché pri holotropnom dýchaní expandujeme  vedomie, spájame sa s vnútornou múdrosťou a rozširujeme tak mapu  vnútorných svetov o ďalšie úrovne poznania. Ponúkajú sa nám nové pohľady  na vnímanie reality a vhľady do situácii z bežného života. Je to hlboko  ozdravný proces pre jednotlivca, rodinný i spoločenský systém.

Holotropná práca s dychom môže zaujímať ľudí: 

-ktorí hľadajú spôsob sebapoznania a liečenia cez osobnú skúsenosť 

-ktorí zažívajú psycho-sprituálnu výzvu a hľadajú spojenie s vnútornou múdrosťou 

-ktorí chcú uvoľniť nedokončené témy z minulosti 

-ktorí chcú porozumieť emočným koreňom fyzických či mentálnych problémov 

-ktorí chcú expandovať svoje vedomie a ďalej spoznávať svoju duchovnú cestu

PROGRAM: 

Štvrtok: Začneme o 17:00 otvorením kruhu a úvodom do holotropnej praxe a transpersonálnej psychológie, meditácia Piatok/Sobota:  Absolvujeme 4 dýchania, dve holotropné sedenia denne. Dva krát ako dýchajúci a dva krát ako “sitter”, prísediaci.  Spojenie  sa so sebou podporíme cez pohybové cvičenia, meditáciu, Movie Yogu –  práca so Systémom umiestnenia pozornosti, pozeranie tématických filmov,  maľovanie mandál, Soulcollage™. Nedeľa:  Záverečný kruh, zdieľanie a integračné cvičenia, odporúčania k sebastarostlivosti.

Cena za workshop: 210 eur 

Možnosť platby na časti alebo inou formou výmeny po dohode vopred

Ubytovanie a strava: 120 eur (spanie v podkroví centra 3 noci, plus plná penzia 3 dni-domáca vege kuchyňa)

Miesto: Centrum SEN ZEME, Polianka (pri Myjave) https://www.facebook.com/senzeme

Registrácia: mailom na kosiarova.andrea@gmail.com a zaplatením poplatku 50 eur na č.ú. SK55 8360 5207 0042 0592 2285

(Storno poplatok 50 eur je nenávratná čiastka po odhlásení dva týždne pred začiatkom workshopu a menej)

Facilitátori: Martin Ďuriš a Andrea Košiarová

O facilitátoroch: Martin Ďuriš  Martin  je pohybovo-somatický terapeut a lektor, ktorý sa špecializuje na  integrálnu holotropnú prax a vedomú pohybovo-somatickú prácu, ako  nástroj pre hlbšie seba-spoznávanie a rozvoj. Úprimne ho zaujíma téma  zdravia ako taká, v jeho mnohých podobách. Vo Veľkej Británii študoval  Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento smer je zameraný  na “health promotion”. Základnou témou je rozvoj jedinca a komunity cez  fyzickú aktivitu a umenie. Táto téma ostáva aj naďalej jeho hlavným  zámerom a predmetom ďalšieho štúdia. Základ jeho práce tvorí  integrálna jogová terapia, ktorú vyštudoval pod vedením Dr.Ganesha  Mohana a Dr. Güntera Niessena, ktorí efektívne prepájajú múdrosť odkazu  jogy a užitočné poznatky modernej medicíny. Jeho život a spôsob práce  veľmi ovplyvňujú prístupy k telu a vedomiu človeka, ktoré pochádzajú z  rôznych tradícií múdrosti, bojových umení a šamanizmu. Tieto princípy  môžeme nájsť aj v modernej medicíne, osteopatii, či súčasných  pohybovo-somatických terapeutických smeroch. Zjednocujúci princíp, ktorý  spája to prastaré, s tým súčasným, je pohyb vody, dotyk, frekvencia a  rešpekt voči sile Vnútorného Liečiteľa, ktorú ma k dispozícii každý z  nás. A práve tieto princípy, tvoria základ Martinovej práce. Martin  je facilitátorom holotropného dýchania a integrálnej holotropnej  terapie. Grof Transpersonal Training je zameraný na transpersonálnu  psychológiu, zmenené stavy vedomia, hlbšiu prácu s telom a vedomím.  Veľkou inšpiráciou je pre neho aj naďalej proces orientovaná práca a  nasledovanie živosti Poľa. Martin pristupuje ku klientom celostným  prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky a princípy z rôznych  smerov východu a západu, ktoré podporujú zdravie človeka a komunity. https://martinduris.sk/

Andrea Košiarová 

Zvedavosť  a skúmanie práce s dychom ma smerovali k prepájaniu psychologického a  somatického, na telo orientovaného prístupu. Formovali ma tanečné  skúsenosti (účasť na slovenských i medzinárodných podujatiach v  kategórii hip-hop formácia), jogová prax (RYT® 580 v Yoga Alliance),  odborné štúdium psychológie (Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave s  ukončením v 2015). Vplyv na ďalšie smerovanie mali zásedy Vipassana  meditácie, yoga nidra prax, štúdium tibetského budhizmu a kašmírska  tantra počas života v Ázii za uplynulé roky. Prepojenie radosti z  pohybu a záujmu o meditáciu prišlo cez Tanec 5 rytmov a následne pri  holotropnom dýchaní. Popri štúdiu transpersonálnej psychológie v  medzinárodnom tréningu Grof Transpersonal Training®(s ukončením v 2023)  sa zaujímam o prácu s dotykom cez bodywork a kranio-sakrálne techniky.

ENGLISH 

******************************* 

The  Holotropic Breathwork™ as we know it today was being formed by the  observations and the research of the healing and transformative  potential of altered states of consciousness in the various contexts –  in the rituals of the aboriginal cultures, in the practice of the  eastern mystics, or in the therapeutic setting with the substances. The  HB practice became alive in the times when Stanislav and Christina Grof  were searching for the means how to mediate this potential in the  current cultural setting. Holotropic Breathwork is the connection of  the use of breath, evocative music and the bodywork in the supportive  and safe setting. Through the observation of the inner processes in the  holotropic breathwork we can expand the consciousness, connect with the  inner wisdom, the power within, and expand the map of the inner worlds  with the new qualities of cognition. We are offered to see new  perspective to the reality and insights into the situations of the daily  life. It is the healing process for the individual as well as for the  community and the whole social system from within.

Holotropic Breathwork™ can be the approach suitable for the person who: *looks for the way to heal through her/his own experience *experiences psycho-spiritual challenges and looks for the better understanding and insights into it *wants to release unfinished or unresolved traumas from the past *wants to understand emocional roots of his/her physical or mental problems *wants to expand the consciousness and keep getting to know the spiritual path  *is curious who he/she really is

PROGRAM: 

Thurstday: We  start at 5pm with the sharing circle and at the evening we continue  with the introduction into Transpersonal Psychology and Holotropic  Breathwork. Friday/Saturday:  Each day we are going to participate  in two HB sessions. Twice as breather and twice a sitter. Besides HB  sessions we connect to our inner wisdom by the movement practices,  meditation, Movie Yoga - practice with Awareness Positioning System,  mandala drawning, Soulcollage,etc. Sunday:  Sharing and learning circle, integration and selfcare time.

Price for the workshop: 210 eur 

Accommodation and food: 120 eur (sleeping in the shared attick of the centre, homemade vegetarian food)

Location: Centre SEN ZEME, Polianka 90701, Slovakia Beautiful  cottage house surrounded by meadowes and fields support the atmosphere  of the work. We share the space of the attic for sleeping, there is  possibility to sleep also in the space of the centre. The location of  Sen Zeme is about 70 mins from Bratislava. We can help you with the  transport. If you need info please contact us.

Registration: kosiarova.andrea@gmail.com and fee of 50 eur on IBAN SK55 8360 5207 0042 0592 2285

(Cancellation fee of 50 eur is irreversible amout two weeks before the workshop)

Facilitators of Holotropic Breathwork:

Martin Ďuriš is  a somatic and movement therapist and guide. He graduated in 2010 with a  Health & Physical Activity Foundation Degree (FdA) from the Bolton  University in the UK. This program utilizes the health promoting  principles of sport, fitness, physical activity, nutrition and  psychology - to prevent and alleviate a number of conditions. Martin  finished the Svastha Yoga Therapy Programme in 2014 with Dr. Ganesh  Mohan and Dr. Günter Niessen. The highlight of Svastha yoga´s approach  is clarity and holistic approach. Combining traditional yoga with a wide  spectrum of modern medicine and ayurveda. He is a student of Grof´s  Transpersonal Training which combines the Holotropic Breathwork,  Transpersonal psychology and integrative methods leading to the  empowering of individuals and communities.  Martin focuses on the  combination of yoga therapy, movement/dance therapy and the health  promotion. His main aim is to promote and explore new ways of looking at  the human body and all which human being contain.

Andrea Košiarová  

Through  the curiosity and further exploration of the breath I started to  interconnect psychological and somatic approach. I was formed through  the dance experiences (local and internation contests), yoga practices  (RYT® 580 in Yoga Alliance) and the psychological studies (finished a  master degree in psychology in 2015). There is the influence of numerous  Vipassana meditation retreats, yoga nidra practice, the study of  tibetian buddhism and kashmir tantra, while living in Asia, to my actual  approach.  The connection of the love to dance, movement and  meditation came later through The 5 rhythms dance and the Holotropic  breathwork. Besides the studies of transpersonal psychology in Grof  Transpersonal Training(finished in 2023) my focus is on the bodywork and  cranio-sacral techniques.

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page