top of page

št 26. 9.

|

Polianka

Dvojité holotropné dýchanie a meditácia/Polianka (Double Holotropic Breathwork and meditation/Slovakia)

Dýchanie v priestore kopaničiarskej chalupy

registrácia na kosiarova.andrea@gmail.com
Pozrieť ďalšie udalosti
Dvojité holotropné dýchanie a meditácia/Polianka (Double Holotropic Breathwork and meditation/Slovakia)
Dvojité holotropné dýchanie a meditácia/Polianka (Double Holotropic Breathwork and meditation/Slovakia)

Čas a miesto

26. 9. 2024, 17:00 – 29. 9. 2024, 13:00

Polianka, 907 01 Polianka, Slovensko

O podujatí

for english please scroll down

**********************************

Holotropné  dýchanie ako ho poznáme dnes vzniklo na základe skúmaní  a pozorovania  liečivého a transformačného potenciálu   neobvyklých  stavov vedomia v  rôznych kontextoch - v rituáloch domorodých kultúr, v praxi východných  mystikov, či pri terapeutických sedeniach so substanciami. Táto prax  prišla na svet v období, keď psychiater Stanislav Grof so ženou  Christinou hľadali spôsob ako sprostredkovať tento potenciál v aktuálnom  spoločenskom nastavení.   Holotropná prax je  spojením dychu, evokatívnej hudby a cielenej práce s telom v podpornom a  bezpečnom settingu. Bádaním na poli psyché pri holotropnom dýchaní  expandujeme vedomie, spájame sa s vnútornou múdrosťou a rozširujeme tak  mapu vnútorných svetov o ďalšie úrovne poznania. Ponúkajú sa nám nové  pohľady na vnímanie reality a vhľady do situácii z  bežného života. Je  to hlboko  ozdravný proces pre jednotlivca, rodinný i spoločenský  systém.

Koho môže práca v špecializovanom settingu zaujímať?

-ľudí  hľadajúcich podporu pri zvládaní záťažových situácií,   psycho-spirituálnych výzvach, vzťahových výzvach, náročnejších zmenách v   živote

-ľudí zaujímajúcich sa o hlbšie skúmanie podvedomých obsahov a vzorcov správania ovplyvňujúcich naše prežívanie a správanie

-pohybovo  a somaticky orientovaných terapeutov, psychoterapeutov a  sprievodcov,  ktorý hľadajú vlastné prežitkové a telesné vhľady do praxe

-zvedavých a nadšených ľudí do skúmania a sebareflektívnej sebarozvojovej práce

-tých,  čo chcú obohatiť svoje prežívanie reality a kontaktovať sa so  svojimi  emóciami, prehĺbiť intimitu vo vzťahu k okoliu, rodine a prírode

PROGRAM:

Štvrtok: Začneme o 17:00 otvorením kruhu a úvodom do holotropnej praxe a transpersonálnej psychológie, meditácia

Piatok/Sobota:   Absolvujeme 4 dýchania, dve holotropné sedenia  denne. Dva krát ako  dýchajúci a dva krát ako “sitter”, prísediaci.   Spojenie  sa so sebou  podporíme cez pohybové cvičenia, meditáciu,  Movie Yogu –  práca so  Systémom umiestnenia pozornosti, pozeranie tématických filmov, maľovanie  mandál, Soulcollage™.

Nedeľa:  Záverečný kruh, zdieľanie a integračné cvičenia, odporúčania k sebastarostlivosti.

Cena za workshop: 250 eur

Možnosť platby na časti alebo inou formou výmeny po dohode vopred

Ubytovanie a strava: 150 eur (spanie v podkroví centra 3 noci, plus plná penzia 3 dni-domáca vege kuchyňa)

Miesto: Centrum SEN ZEME, Polianka (pri Myjave)

https://www.facebook.com/senzeme

Registrácia: mailom na kosiarova.andrea@gmail.com a zaplatením poplatku 50 eur na č.ú. SK55 8360 5207 0042 0592 2285

(Storno poplatok 50 eur je nenávratná čiastka po odhlásení dva týždne pred začiatkom workshopu a menej)

Facilitácia: Andrea Košiarová a tím GTT

Andrea Košiarová V  práci, ktorej sa Andrea venuje, prepája psychologický a somatický  prístup. Formovali ju tanečné skúsenosti, jogová prax, odborné štúdium  psychológie. Vplyv na ďalšie smerovanie mali zásedy Vipassana meditácie,  yoga nidra prax, štúdium tibetského budhizmu a kašmírska tantra počas  jej života v Ázii. Popri štúdiu transpersonálnej psychológie v  medzinárodnom tréningu Grof Transpersonal Training® (s  ukončením 2023)  sa Andrea venuje organizácii a facilitovcaniu workshopov holotropného  dýchania. V sprevádzaní v procese cez telo sa učila cez bodywork,  kranio-sakrálne techniky a dovzdeláva sa naďalej cez ďalšie somaticky  orientované prístupy (Continuum movement, Body-mind centering). Viac o jej práci a o udalosti na www.umeniedychu.sk

Roman Petrov 

Roman je zakladatelem Holotropic Bohemia. Před dvaceti pěti lety se usadil v Praze, kde získal hudební vzdělání na Pražské konzervatoři a na Akademii múzických umění. Záhy se stal jedním z dvanácti violoncellistů Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Od roku 2005 systematicky využívá metodu Holotropního dýchání, jako prostředek terapie a duchovní praxe. Vedle toho rozvinul ucelenou, samostatně řízenou jógovou praxi na základě systému Advanced Yoga Practices, která podstatným způsobem přesahuje obvyklé cvičení jógových pozic. Roman prošel dlouhodobým výcvikem v nauce Thérávádového Buddhismu a je zkušeným meditátorem. Meditaci praktikoval mimo jiné pod laskavým vedením sayadó U Vivekanandy, bhante U Vansarakkhity a sayalay Bhadda Maniky. V roce 2018 dokončil výcvik Grof Transpersonal Training a stal se certifikovaným facilitátorem Holotropního dýchání (Holotropic Breathwork®).

ENGLISH

*******************************

The   Holotropic Breathwork™ as we know it today was being formed by    the   observations and the research of the healing and transformative potential of altered states of consciousness in the various contexts – in the rituals of the aboriginal cultures, in the practice of the eastern mystics, or in the therapeutic setting with the substances. The   HB practice became alive in the times when Stanislav and   Christina Grof  were searching for the means how to mediate this   potential in the current cultural setting. Holotropic Breathwork is   the connection  of  the use of breath, evocative music and the bodywork in the  supportive and safe setting. Through the observation of the   inner  processes in the   holotropic breathwork we can expand the consciousness, connect with  the  inner wisdom, the power within, and    expand the map of the inner  worlds  with the new qualities of cognition. We are offered to see new perspective to the reality and insights into the situations of the  daily  life. It is the healing process for the individual as well as for the  community and the whole social system from within.

Holotropic Breathwork™ can be the approach suitable for the person  who:

*looks for the way to heal through her/his own experience

*experiences psycho-spiritual challenges and looks for the better  understanding and insights into it

*wants to release unfinished or  unresolved traumas from the past

*wants to understand emocional roots of  his/her physical or mental problems

*wants to expand the consciousness  and keep getting to know the spiritual path

*is curious who he/she really is

PROGRAM:

Thurstday:  We  start at 5pm with the sharing circle and at the    evening we  continue  with the introduction into Transpersonal   Psychology  and  Holotropic  Breathwork.

Friday/Saturday:   Each day we   are going to  participate  in two HB sessions. Twice as  breather and   twice a sitter.  Besides HB  sessions we connect to our  inner wisdom by   the movement  practices,  meditation, Movie Yoga -  practice with   Awareness Positioning  System,  mandala drawning,  Soulcollage,etc.

Sunday:  Sharing and  learning circle, integration and selfcare time.

Price for the workshop: 250 eur

Accommodation and food: 150 eur (sleeping in the shared attick of the centre, homemade vegetarian food)

Location:  Centre SEN ZEME, Polianka 90701, Slovakia Beautiful     cottage house  surrounded by meadowes and fields support the  atmosphere    of the  work. We share the space of the attic for sleeping,  there is     possibility to sleep also in the space of the centre. The  location of  Sen Zeme is about 70 mins from Bratislava. We can help  you with the     transport. If you need info please contact us.

Registration: kosiarova.andrea@gmail.com and fee of 50 eur on IBAN SK55 8360 5207 0042 0592 2285

(Cancellation fee of 50 eur is irreversible amout two weeks before the workshop)

Facilitators of Holotropic Breathwork:

Andrea Košiarová

A  former hip-hop dancer and yoga practioner with the University  degree   in the Psychology. The study of the breath from both -the  eastern and   western perspective- brought Andrea to the curiosity into  the  holotropic  paradigm. Besides the transpersonal psychology studies  and  the practice of HB she is interested in the different somatic approaches  such as Body Mind Centering, Continuum Movement and cranio-sacral  techniques.

Roman Petrov

Roman (*1977) received education in classical music at the Prague Conservatory and Academy of Performing Arts, and is one of the 12 cellists of the Prague Radio Symphony Orchestra. He has been utilising Holotropic Breathwork as a means of therapy and spiritual practice systematically from 2005. Besides that, he developed a broad, self-directed yogic practice, based on the "Advanced Yoga Practices" system. Roman received sustained training in Theravadan Buddhist teachings and is an experienced meditator. He became a Grof Transpersonal Training certified facilitator of Holotropic Breathwork in 2018.

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page